ANGEN CYMORTH GYDA FY GAMBLIO
Llety ARA
Porth i Landlordiaid
Loading...

A YDYCH CHI, NEU RHYWUN RYDYCH YN EI ADNABOD, WEDI GAMBLO MWY NA ALLWCH CHI NEU NHW, FFORDDIO EI GOLLI?

Cwnsela am ddim i chi a’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan eich gamblo eu gan gamblo bobl eraill

Pan fydd achlysuron o gamblo, neu chwarae’r loteri, yn cyrraedd lefelau peryglus, yna gall gamblo fod yn broblem. Bydd ein Pecyn Offer Gamblo cyfrinachol am ddim yn eich helpu i nodi a oes angen help arnoch a sut y gallwn eich cefnogi.

gambling-help-in-cardiff

Angen cymorth?

Cysylltwch â ni i gael cyngor cyfrinachol am ddim am eich gamblo, neu gamblo rhywun sy’n agos atoch chi ar rhif ffon 0330 1340 286, neu cwblhewch y ffurflen yma a cliciwch cyflwyno.

gambling-help-in-Bristol

Cefnogaeth Am Ddim

Mae ARA yn darparu cwnsela 1: 1 i bobl sy’n gwynebu problemau â’u gamblo eu hunain neu aelod o’r teulu.

Nid ydych chi ar eich pen eich hun – amcangyfrifir bod 430,000 o gamblwyr problemus yn y DU. Fel partner “GamCare” dibynadwy, rydym yn darparu cwnsela am ddim ledled y Gorllewin gan gynnwys Bryste, Cymru, Swydd Gaerloyw, Gwlad yr Haf a Wiltshire.

gambling-help-in-Wiltshire

At gyfer Bobl Ifanc

Mentrau addysgol AM DDIM –

 1. Gweithdai ymwybyddiaeth gamblo ar gyfer staff rheng flaen sy’n gweithio gyda phobl ifanc
 2. Gweithdai ymwybyddiaeth gamblo i bobl ifanc

Cysylltwch â’n Arweinydd Prosiect Pobl Ifanc, trwy neges e-bost i aragamblingservice@recovery4all.co.uk, am rhagor o wybodaeth.

Chwilio am help? Cliciwch yma, gollyngwch eich neges atom a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl

YSTADEGAU GAMBLIO PROBLEMUS

Oeddech chi’n gwybod…?

 • Mae Comisiwn Hapchwarae yn nodi bod 0.7% o’r poblogaeth y DU yn cael eu nodi fel “gamblwyr problemus”
 • Bod tua 430,000 o bobl yn dioddef o arfer gamblo peryglus gyda 2.4 miliwn mewn perygl o ddatblyu arfer gamblo peryglus

Ar gyfer pob gamblwr, mae rhwng 6 a 15 o bobl yn cael eu heffeithio gan eu gamblo

Ydych chi’n chwilio am help? Cysylltwch â ni.

10 AWGRYM I GYMRYD RHEOLAETH

Sut i dderbyn help

CYFLE I ENNILL

CLICIWCH YMA I WELD EIN HYSBYSIAD PREIFATRWYDD A CWBLHEWCH EIN FFURFLEN GANIATÁU

Mae Ara yn darparu cwnsela 1: 1 i bobl sy’n cael problemau â’u gamblo eu hunain neu aelod o’r teulu.

Mae Ara, fel partner “GamCare” dibynadwy, yn darparu cwnsela yn y lleoliadau canlynol a’r ardaloedd cyfagos:

 • Bryste
 • Cymru
 • De Swydd Gaerloyw
 • Swydd Gaerloyw
 • Gwlad yr Haf
 • Gogledd Gwlad yr Haf
 • Caerfaddon a Gogledd Ddwyrain Gwlad yr Haf
 • Wiltshire

Ermwyn derbyn gwyboaeth am y gwasanaeth hwn, ffoniwch ni ar 0330 1340 286 neu e-bostiwch aragamblingservice@recovery4all.co.uk

Mae Ara yn gweithio mewn partneriaeth â “GamCare”, elusen gofrestredig a’r awdurdod enedlaethol blaenllaw ar ddarparu cyngor, cymorth ymarferol a chwnsela wrth fynd i’r afael ag effaith gymdeithasol gamblo. Mae GamCare yn cynnig cyngor a gwybodaeth dros y ffôn ffôn 0808 802 0133 ac ar-lein www.gamcare.org.uk