I need help with my gambling
Ara Housing
Landlord Portal
Loading...

HANES ARA

Mae ARA yn elusen gofrestredig a ffurfiwyd ym 1987 gan grŵp brwd o wirfoddolwyr. Amcangyfrifir bod ARA wedi helpu dros 40,000 o bobl â materion alcohol, cyffuriau, gamblo ac iechyd meddwl ac wedi arbed amcangyfrif o £ 50 miliwn mewn costau i’r gymuned.

Dros nifer o flynyddoedd mae ARA wedi darparu canllawiau triniaeth strwythuredig, cwnsela, cymorth tai, addysg, hyfforddiant a chyflogaeth ynghyd â llawer o ymyriadau eraill i hyrwyddo adferiad a bywyd iachach.

Heddiw, mae ARA yn brif ddarparwr gwasanaethau tai â chymorth ym Mryste fel partner yn y Gwasanaeth Alcohol a Chyffuriau sy’n Canolbwyntio ar Adferiad (“ROADS”). Mae gan ARA wasanaeth helaeth sy’n darparu cwnsela a chefnogaeth i gamblwyr problemus.

BARN POLISI ANSAWDD ARA

Llinell Amser ARA

Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol

I gael mwy o wybodaeth ac i weld adroddiadau o flynyddoedd blaenorol, cysylltwch â ni ar 0330 1340 286 neu defnyddiwch y ffurflen ar ein tudalen gyswllt i gysylltu a ni.

CYFRIFON BLYNYDDOL 2019