Hafan2021-06-22T09:40:57+01:00
ANGEN CYMORTH GYDA FY GAMBLIO
Llety ARA
Porth i Landlordiaid
Loading...

CROESO I ARA

Yn Ara credwn yn angerddol y gall pobl newid ac adfer

Rydym yn elusen gofrestredig a ffurfiwyd ym 1987, ac amcangyfrifir ein bod wedi helpu dros 40,000 o bobl â materion alcohol, cyffuriau, gamblo ac iechyd meddwl, gan arbed amcangyfrif o £50 miliwn mewn costau i’r gymuned.

Rydym yn darparu triniaeth strwythuredig, cwnsela, cymorth tai, addysg, hyfforddiant a chanllawiau cyflogaeth, ynghyd â llawer o ymyriadau eraill i hyrwyddo adferiad a bywyd iachach.

Rydym yn brif ddarparwr gwasanaethau tai â chymorth ym Mryste fel partner yn y Llwybrau Llety Atal Digartrefedd, a’r Gwasanaeth Alcohol a Chyffuriau sy’n Canolbwyntio ar Adferiad (ROADS).

Fel partner GamCare dibynadwy, mae gan Ara wasanaeth helaeth sy’n ehangu ac sy’n darparu cwnsela a chefnogaeth i gamblwyr problemus ac eraill yr effeithir arnynt.

Hwb Newyddion

Chwilio am help? Cliciwch yma, gollyngwch eich neges atom a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl

Ein Gwerthoedd

Gwirfoddolwr
Gweithio gyda ni
Go to Top