Polisi Preifatrwydd

ARA – DATGANIAD PREIFATRWYDD

Mae Ara yn cadw gwybodaeth am ein aelodau, defnyddwyr gwasanaeth, gweithwyr, gwirfoddolwyr a chefnogwyr fel y gallwn weithredu’n effeithiol ac yn effeithlon er budd y rhai rydyn ni’n darparu gwasanaethau iddyn nhw.

Beth mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn ei gwmpasu?

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn nodi pa wybodaeth rydyn ni’n ei chasglu gennych chi a pham, sut rydyn ni’n ei phrosesu a sut rydyn ni’n ei storio’n ddiogel. Byddwn yn diweddaru’r rhybudd hwn fel y gallwch fod yn hyderus wrth rannu eich gwybodaeth â ni, a mai dim ond ar gyfer yr hyn a ddywedwn yma y bydd yn cael ei ddefnyddio.

Ein nod yw diogelu’r holl wybodaeth sydd gennym, yn unol â gofynion cyfreithiol a chynnal safonau uchel o gyfrinachedd, uniondeb ac argaeledd bob amser.

Efallai y byddwn yn cael gwybodaeth dros y ffôn, neges destun, e-bost, ar-lein, a dulliau eraill fel ffurflenni cais a chyfeiriadau. Wrth gasglu data, byddwn yn sicrhau bod unigolion:

–                 Yn deall pam mae angen y wybodaeth a beth fydd yn cael ei defnyddio.

Rhowch gydsyniad, lle bo hynny’n bosibl ac yn ysgrifenedig, i’r gwybodaeth yma gael ei ddefnyddio.

Rheolwr Data

Pan fyddwn yn prosesu eich data personol, disgrifir Ara fel y ‘rheolydd data’ o dan y gyfraith diogelu data. Ein manylion cyswllt yw:

-ARA. King’s Court,

King Street,

Bristol.

BS1 4EF

Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am y datganiad hwn, y wybodaeth sydd gennym amdanoch chi neu ein dull cyffredinol o ddiogelu data a chyfrinachedd.

Ein Hysbysiad Preifatrwydd

Sut rydyn ni’n casglu gwybodaeth gennych chi:

Mae Ara yn casglu gwybodaeth gennych chi trwy amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys pan fyddwch chi’n:

–                 gwneud ymholiad am Ara

gwneud cais i weithio i ni neu i wirfoddoli yn yr elusen

ffoniwch ni, ysgrifennwch atom, e-bostiwch neu cwrdd â ni

ymateb i arolwg

cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

ymweld â’n swyddfeydd

defnyddio ein gwefannau neu wefannau cyfryngau cymdeithasol (gweler ein Polisi Cwcis)

Efallai y byddwn hefyd yn tynnu lluniau cyffredinol yn ein digwyddiadau, i’w defnyddio ar gyfer marchnata a chyhoeddusrwydd cyffredinol. Fodd bynnag, dim ond gyda’ch caniatâd y bydd ffotograffau o unigolion yn cael eu defnyddio at y dibenion hyn.

Efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth amdanoch gan drydydd partïon.

Am bwy rydyn ni’n casglu gwybodaeth:

Pobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau – mae hyn yn cynnwys defnyddwyr cyfredol, blaenorol a darpar ddefnyddwyr sy’n cyrchu ein cefnogaeth a gwasanaethau eraill a gallai hefyd gynnwys eu teulu a’r bobl sy’n gysylltiedig â nhw.

Staff – mae hyn yn cynnwys staff presennol, blaenorol a darpar staff, yn ogystal â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a phrentisiaid a gwirfoddolwyr.

Unrhyw un sy’n gwneud cwyn neu ymholiad ac ymwelwyr â’n gwefan a’n swyddfeydd.

Y data a gasglwn:

Ymhlith y bobl rydyn ni’n gweithio gyda nhw, mae’r pobl rydyn ni’n darparu cefnogaeth iddyn nhw, pobl sy’n mynychu ein prosiectau, gwirfoddolwyr a staff.

Pan fyddwch yn gwneud cais i ddefnyddio un o’n gwasanaethau, gallwn ofyn am:

eich enw llawn (a phrawf o’ch hunaniaeth / llun adnabod).

eich dyddiad geni.

eich rhif Yswiriant Gwladol (eich dynodwr unigryw).

eich manylion cyswllt (ffôn, e-bost neu gyfeiriad gohebiaeth).

manylion unrhyw un sydd wedi’i awdurdodi i weithredu ar eich rhan (os yw’n berthnasol).

manylion sylfaenol (enw, rhyw a dyddiad geni) holl drigolion yr aelwyd.

eich anghenion iechyd a gofal cymdeithasol

eich anabledd a / neu hanes meddygol

Os byddwch chi’n rhannu gwybodaeth bersonol i ni sy’n ymwneud ag aelodau o’ch teulu neu’ch gofalwyr, byddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod chi’n gwneud hynny gyda’u gwybodaeth a’u caniatâd i gasglu a phrosesu’r wybodaeth.

Mae’n bwysig eich bod yn ein hysbysu am unrhyw newidiadau i’ch gwybodaeth bersonol.

Sut rydyn ni’n defnyddio gwybodaeth bersonol a’r sail gyfreithlon ar gyfer prosesu:

Angenrheidrwydd Cytundebau

Defnyddir y rhan fwyaf o’r wybodaeth yr ydym ei hangen gennych i ymrwymo i neu reoli cytundeb rhwng

Darllenwch eich cynllun cymorth yn ofalus am fanylion penodol gan mai “cytundeb perfformiad” fel arfer yw’r sylfaen gyfreithlon ar gyfer prosesu eich gwybodaeth fel y nodir yn y mesur diogelu data.

Gellir crynhoi’r prosesu a wnawn fel y canlyn:

Sicrhau ein bod yn gallu darparu’r gefnogaeth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnoch

Cydymffurfio â deddfwriaeth a rheoleiddio perthnasol.

Buddiannau Cyfreithlon

Y sail gyfreithlon arall ar gyfer prosesu eich data, fel y’i diffinnir yn y mesur diogelu data, yr ydym yn dibynnu arno’n rheolaidd yw “budd cyfreithlon” (mae angen prosesu at ddibenion buddion cyfreithlon a ddilynir gan y rheolwr neu drydydd parti, ac eithrio lle mae buddion o’r fath wedi’i ddiystyru gan fuddiannau, hawliau neu ryddid gwrthrych y data).

Gall ein buddiannau cyfreithlon gynnwys yr angen i:

dileu gwahaniaethu neu hyrwyddo cyfle cyfartal;

atal a chanfod troseddau;

cynnal ymchwil a dadansoddiad ystadegol i helpu i wella ein gwasanaethau a gynigir i’n defnyddwyr;

gwerthuso ein perfformiad yn erbyn meincnodau eraill.

Pan ddefnyddir eich data neu wybodaeth bersonol at ddibenion ystadegol neu ymchwil, mae’n ddienw neu defnyddir ffugenw fel na ellir eich adnabod. Mae ARA yn cynnal arolygon yn rheolaidd ynghylch ein gwasanaethau i fesur boddhad ar gyfer cyflwyno gwelliannau yn seiliedig ar eich adborth.

Lle credwch fod ein buddiannau, hawliau neu ryddid (ynghylch a’ch data personol), yn cael ei ddiystyru gan ein buddiannau cyfreithlon, mae gennych hawl i wrthwynebu hyn.

Cydsyniad

Rydym hefyd yn ceisio eich caniatâd i ddal rhywfaint o wybodaeth am eich ffordd o fyw.

Byddwn bob amser yn rhoi opsiwn “mae’n well gen i beidio ag ateb” pan ofynnwn am wybodaeth am eich ffordd o fyw. Sylwch, fodd bynnag, fod y wybodaeth hon yn ein helpu i wella ein gwasanaethau.

Seiliau Cyfreithlon Eraill

Mewn amgylchiadau eithriadol efallai y bydd sail gyfreithlon arall ar gyfer prosesu eich data er enghraifft ermwyn “cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol” neu i “amddiffyn buddiannau hanfodol gwrthrych data neu berson arall”.

Categorïau arbennig o ddata

O dan y mesur “Diogelu Data”, mae rhai categorïau o wybodaeth bersonol yn cael eu dosbarthu fel categorïau data sensitif neu data arbennig.

Mae’r categorïau hyn yn ddata sy’n ymwneud â:

tarddiad hiliol neu ethnig;

cyfeiriadedd rhywiol;

hunaniaeth rhyw;

barn wleidyddol;

credoau crefyddol neu athronyddol;

aelodaeth undeb llafur;

data yn ymwneud ag iechyd;

Rydym yn lleihau’r defnydd o gategorïau arbennig o ddata personol ond, o ystyried y gwasanaethau a ddarparwn, mae yna adegau pan fydd gennym ddiddordeb dilys mewn prosesu categorïau arbennig o ddata ac felly, efallai y byddwn yn gofyn am eich caniatâd i gasglu a phrosesu’r data hyn.

Byddwn bob amser yn rhoi opsiwn “mae’n well gen i beidio ag ateb” pan ofynnwn am unrhyw un o’r categorïau arbennig o ddata uchod. Mae darparu categorïau arbennig o ddata inni yn ein helpu i ddarparu ein gwasanaethau.

Mae casglu categorïau arbennig o ddata hefyd yn ein helpu i sicrhau ein bod yn cwrdd â’r Ddyletswydd Cydraddoldeb yn y Sector Cyhoeddus. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i ARA, fel darparwr gwasanaeth, roi sylw dyledus i’r angen i ddileu gwahaniaethu, hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin cysylltiadau da. Mae hyn yn golygu y gallwn ofyn ichi am wybodaeth am eu hethnigrwydd, crefydd neu gred ac ati ond nid yw ein cyfrifoldebau o dan y Ddyletswydd Cydraddoldeb yn y Sector Cyhoeddus yn drech na’ch hawl i breifatrwydd.

Pan fyddwn yn casglu data sensitif penodol, byddwn yn eich hysbysu sut y byddwn yn ei ddefnyddio, a byddwn yn dweud wrthych gyda phwy y gellir ei rannu. Nid ydym yn prosesu data genetig neu fio-fetrig ar gyfer adnabod person.

Ymgeiswyr am swyddi a’n staff presennol a blaenorol:

Bydd gwybodaeth bersonol am ymgeiswyr aflwyddiannus yn cael ei chadw am 6 mis ar ôl i’r ymarfer recriwtio gael ei gwblhau, yna bydd yn cael ei dinistrio neu ei ddileu. Rydym yn cadw gwybodaeth ystadegol am ymgeiswyr i helpu i lywio ein gweithgareddau recriwtio, ond nid oes modd adnabod unrhyw unigolion o’r data hwnnw.

Unwaith y bydd rhywun wedi dechrau gweithio gydag ARA, byddwn yn llunio ffeil yn ymwneud â’u cyflogaeth. Bydd y wybodaeth a gynhwysir yn hyn yn cael ei chadw’n ddiogel a dim ond at ddibenion sy’n uniongyrchol berthnasol i gyflogaeth yr unigolyn hwnnw y caiff ei defnyddio. Unwaith y bydd eu cyflogaeth gydag ARA wedi dod i ben, byddwn yn cadw’r ffeil yn unol â gofynion ein Polisi Cadw Data a Dogfen ac yna yn ei ddileu.

Cwynion ac ymholiadau: Os gwnewch gŵyn neu ymholiad, gallwn gasglu a storio gwybodaeth bersonol mewn perthynas â’r cwyn. Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth yn ddiogel ac yn ei defnyddio at y diben y cafodd ei chasglu yn unig. Pan fydd y gŵyn yn cael ei datrys neu pan fydd yr ymchwiliad wedi ei gwblhau, byddwn yn cadw’r wybodaeth yn unol â’n Polisi Cadw Data a Dogfen ac yna yn ei dinistrio.

TCC: Mae camera cylch cyfyng ar waith yn ein hadeilad yn King’s Court. Ni yw “rheolwyr data” y wybodaeth hon.

Mae arwyddion clir y tu mewn a’r tu allan i’r adeilad yn hysbysu pobl bod camera cylch cyfyng ar waith.

Gwybodaeth a gasglwn trwy ein gwefan:  Pan ymwelwch â’n gwefan, rydym yn casglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol, fel eich cyfeiriad IP, enw gwesteiwr, a’ch system weithredu.

Gellir defnyddio’r wybodaeth hon i helpu i ddarganfod problemau gyda’n gweinydd ac i weinyddu ein gwefan, fel y gallwn wella’ch profiad o edrych ar y wefan. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio’r wybodaeth hon at ddibenion eraill a ystyrir yn rhesymol ac yn angenrheidiol.

Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth am y wybodaeth a gasglwn gennych pan ymwelwch â’n gwefan.

 

Dolenni i wefannau eraill

Efallai y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill o ddiddordeb.

Os dilynwch ddolen o wefan Ara i safle allanol, rydym yn argymell eich bod yn gwirio rhybudd preifatrwydd y wefan honno cyn rhoi unrhyw fanylion personol.

Rhannu eich gwybodaeth: Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw’n ddiogel ac yn gyfrinachol. Fel arfer, ni fyddwn yn datgelu data personol heb eich gydsyniad, ond efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth â thrydydd partïon ac asiantaethau eraill rydym yn gweithio gyda nhw, gan gynnwys awdurdodau lleol, gwasanaethau cymdeithasol, yr Heddlu ac asiantaethau eraill pan fydd ARA yn credu ei bod o fudd i chi neu i’r cyhoedd wneud hynny. neu fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Byddwch yn ymwybodol:

Efallai y bydd angen i Ara rannu gwybodaeth bersonol ag adrannau ac asiantaethau’r llywodraeth, gyda’n rheolydd a’n harchwilwyr, neu gyda sefydliadau ac asiantaethau eraill lle rydyn ni’n rhwym yn gyfreithiol i wneud hynny.

Pa mor hir rydyn ni’n cadw gwybodaeth: Bydd gwybodaeth yn cael ei chadw cyhyd â bod ein gwaith gyda chi yn weithredol ac am gyfnod nad yw’n fwy na chwe mlynedd wedi hynny.

Peidio derbyn gyfathrebu e-bost gennym:

Os ydym gyda eich cyfeiriad e-byst yn ein cronfa ddata, yn achlysurol byddwn yn anfon e-byst atoch ynghlyn a’r canlynol:

digwyddiadau a gwybodaeth,

newyddion ac arolygon

gwybodaeth arall y credwn fydd o ddiddordeb i chi

Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg trwy anfon e-bost atom I info@recovery4all.co.uk.

Diogelwch gwybodaeth

Mae Ara yn gweithredu ystod o systemau a thechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu ar gyfer gweithredu’r elusen yn effeithlon. Mae gwybodaeth bersonol yn cael ei storio a’i rheoli o fewn y systemau hynny sy’n cael eu chynnal i gyflawni lefel uchel o gyfrinachedd, uniondeb ac argaeledd, gan gynnwys dilyn y safonau uchaf o arferion seiber-ddiogelwch.

Mae gennym wybodaeth mewn systemau TG y gellir eu copïo at ddibenion profi, gwneud copi wrth gefn, archifo ac adfer ar ôl trychineb. Cedwir yr holl ddata yn yr “Ardal Economaidd Ewropeaidd”.

I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn cynnal diogelwch eich gwybodaeth gweler ein Polisi Diogelu Data a Phreifatrwydd.

Newidiadau i’n hysbysiad preifatrwydd:

Bydd yr hysbysiad preifatrwydd hyn yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu newidiadau naill ai i’r ffordd yr ydym yn gweithredu neu o sgil newidiadau i’r ddeddfwriaeth diogelu data. Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y gwybodaeth ddiweddaraf, rydym yn awgrymu eich bod yn ail-edrych ar yr hysbysiad hwn o bryd i’w gilydd.

Yr hyn na fyddwn yn ei wneud:

Ni fyddwn yn anfon deunydd marchnata digymell atoch. Ni fyddwn yn gwerthu eich data personol i drydydd partïon.

Ni fyddwn yn trosglwyddo’ch data personol i drydydd partïon digyswllt oni bai ein bod yn cael caniatâd neu ei fod yn ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith neu os oes gennym eich caniatâd penodol i wneud hynny.

Ni fyddwn yn trosglwyddo nac yn storio eich data personol y tu allan i Ewrop (yr Ardal Economaidd Ewropeaidd) ac y tu hwnt i reolaeth rheoliadau’r DU / Ewrop.

Eich data, eich hawliau:

Mae ARA wedi ymrwymo i barchu’ch hawliau pan fyddwn yn delio â’ch data personol.

Mae gennych yr hawliau canlynol:

–                 Hawl i fod yn wybodus

–                 Hawl mynediad

–                 Hawl i gywiro

–                 Hawl i ddileu

–                 Hawl i gyfyngu prosesau

–                 Hawl i gludadwyedd data

–                 Hawl i wrthwynebu

–                 Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau a phroffilio awtomataidd

Mae mwy o wybodaeth am eich hawliau ar gael yma.

A allaf gael gafael ar fy ngwybodaeth?

Mae gennych hawl i ofyn am gael gweld copi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi. Os ydych chi eisiau copi o’ch gwybodaeth bersonol, anfonwch ddisgrifiad o’r wybodaeth rydych chi am ei gweld a thystiolaeth o’ch hunaniaeth trwy’r post neu neges e-byst os gwelwch yn dda.

E-bostiwch ni: Info@recovery4all.co.uk

Neu Ysgrifennwch atom: FAO Data Protection Office, ARA, King’s Court, King Street, Bristol. BS1 4EF

Byddwn yn ymateb o fewn un mis calendr, o’r diwrnod ar ôl derbyn eich cais.

 

******************

Datganiad Cwcis

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ARA. Mae’r datganiad Cwci hyn yn darparu gwybodaeth am y wybodaeth cwcis a gasglwn, a’r ffyrdd y defnyddir y wybodaeth bersonol honno.

Sut rydyn ni’n defnyddio Cwcis

Disgwylir i’r gosodiadau cwcis ar y wefan hon “ganiatáu cwcis” i roi’r profiad pori gorau posibl i chi. Os ydych chi’n parhau i ddefnyddio’r wefan hon heb newid eich gosodiadau cwci neu os ydych chi’n clicio “derbyn” isod, rydych chi’n cydsynio i hyn.

Fel llawer o wefannau, efallai y byddwn yn casglu ac yn cofnodi gwybodaeth er mwyn i ni ddeall mwy am sut mae ein gwefan yn cael ei defnyddio ac i roi profiad personol i chi pan ymwelwch â’n gwefan. Rydym yn defnyddio “Technoleg Cwcis”i wneud hyn. Efallai y byddwn yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth benodol amdanoch chi, gan gynnwys manylion eich system weithredu, fersiwn porwr, enw parth a chyfeiriad IP, a manylion y wefan y gwnaethoch chi gysylltu ohoni â’r wefan. Mae’r ymddiriedolaeth yn defnyddio’r meddalwedd “Google Analytics” i gofnodi’r wybodaeth hon ac yn gweithredu adroddiadau demograffeg a diddordeb. Mae hyn yn ein galluogi i ddeall defnydd gwefan yn well a gwella’r profiad i’n hymwelwyr.

Mae cwcis yn adnabod eich porwr, a gwybodaeth sylfaenol rydych chi wedi’i rhannu â Google, i’n gweinyddwyr pan ymwelwch â’n gwefan. Nid ydynt yn eich adnabod chi fel unigolyn. Os nad ydych chi eisiau gwneud hynny, gallwch chi analluogi’r swyddogaeth hon yn hawdd trwy newid y gosodiadau ar eich porwr rhyngrwyd. Fodd bynnag, os ydych chi’n atal cwcis, ni fyddwch yn cael cyfle i elwa o’r holl nodweddion ar ein gwefan. Gallwch atal caniatad yn llwyr o “Google Analytics” ar gyfer defnydd o hysbysebau arddangos ac addasu yr hysbysebion rhwydwaith arddangos Google, trwy addasu gosodiadau hysbysebu eich porwr.

Diweddaru’r datganiad hwn

Efallai y bydd ARA yn diweddaru’r datganiad Cwci hwn trwy bostio fersiwn newydd ar y wefan. Dylech wirio’r dudalen hon yn achlysurol i sicrhau eich bod yn gyfarwydd ag unrhyw newidiadau.

Gwefannau eraill

Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Nid yw ARA yn gyfrifol am bolisïau nac arferion preifatrwydd unrhyw drydydd parti.

I gysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y polisi preifatrwydd hwn neu ynghlyn ein defnydd o’ch gwybodaeth bersonol, anfonwch neges e-byst at info@recovery4all.co.uk.