Loading...
0
o gleientiaid sy wedi derbyni wybodaeth, cyngor, arweiniad a therapïau siarad
0
o gleientiaid wedi’u cartrefu yn ein tai Llwybr 4 camddefnyddio sylweddau diogel
0%
o gleientiaid wedi’i bodloni wrth gatiau’r carchar ar ddiwrnod eu rhyddhau a chynigiwyd tai diogel iddynt
0

o bobl ifanc wedi’u haddysgu am problemau gamblo

0%
o bobl heb dai parhaol wedi’i gwelwyd yn y gwasanaeth Allgymorth a Chyswllt Tai ar draws Swydd Gaerloyw

Rhagair gan Gadeirydd y Bwrdd – Tony Collins

Croeso i’n Hadroddiad Effaith Blynyddol cyntaf ar ôl COVID-19. Mae Ara wedi cael blwyddyn anhygoel arall ac mae wedi parhau i dyfu a symud ymlaen. Mae gwasanaethau Ara wedi cyrraedd dros 12,000 o unigolion, sy’n gynnydd o 100% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol – camp anhygoel i’n Helusen.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae pob sefydliad elusennol wedi canolbwyntio ar ddelio ag effaith a goblygiadau COVID-19. Yr wyf yn falch o adrodd bod ARA, drwy gydol y pandemig, wedi gallu cynnal ei holl wasanaethau a chefnogi ein cleientiaid, ac yr ydym yn awr yn gobeithio rhoi’r dyddiau heriol hynny y tu ôl inni. Mae Ara yn hollol ôl i ddod o hyd i ffyrdd o gynyddu effaith ac arallgyfeirio ei wasanaethau i’r rhai yr effeithir arnynt gan gamddefnyddio alcohol a sylweddau, dibyniaeth ar gamblo, digartrefedd a materion iechyd meddwl. Rydym hefyd wedi parhau â’n gwaith o gefnogi’r rhai sy’n gadael y carchar sydd angen cymorth gyda’u hailsefydlu a’u llety.

Uchelgais Ara yw darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i fwy a mwy o unigolion ar draws ein holl sectorau. Yn ogystal â’r cynnydd yn y gwasanaeth, mae defnyddwyr hefyd yn gweithio’n galed i sicrhau effeithiolrwydd ein rhaglenni. I’r rhai yr effeithir arnynt gan gaethiwed a materion iechyd meddwl, rydym am gynnig cymorth hirdymor ac adeiladu cyfleoedd i newid bywydau drwy dai, addysg a chyflogaeth. Mae Ara yn credu ym mhotensial ein cleientiaid ac rydym yn ceisio creu gwasanaethau a fydd yn cyflawni eu huchelgais ar gyfer newid.

Mae ein gwasanaethau Triniaeth Gamblo wedi tyfu ac mae dros 98% o’r bobl a gefnogir yn hyn wedi bod yn fodlon iawn ar raglenni Ara. Mae Ara, drwy ei pherthynas â GamCare, wedi cynyddu cyrhaeddiad ei rhaglenni niwed gamblo i gynnwys addysg i bobl ifanc a’r rhai y mae gamblo rhywun arall yn effeithio arnynt. Y flwyddyn nesaf mae Ara yn bwriadu cynyddu’r gwasanaethau y mae’n eu cynnig i eraill yr effeithir arnynt drwy gyflwyno menter fawr.

Eleni, mae tîm gweithredol Ara dan arweiniad Graham England (CEO) ac a gefnogwyd gan Andrew Ridley (CFO) a Robbie Thornhill (COO) wedi canolbwyntio ar ddarparu a gwella ein profiadau cleientiaid, ac mae’r Adroddiad Effaith hwn yn tynnu sylw at lawer o’r rhain. Mae ansawdd cyffredinol y gwasanaethau yn eithriadol o dda a hoffwn roi clod i’n rheolwyr a’n staff am eu cyflawniadau a’u cyfraniadau. Rydym wedi bod yn arloesol, yn effeithiol, ac yn anad dim yn ofalgar.

Mae gwasanaeth tai yn parhau i fod wrth wraidd gwasanaethau Ara ac rydym yn parhau i ddarparu tai â chymorth i’r rhai sy’n gaeth i alcohol a chyffuriau, ac a ryddhawyd yn ddiweddar o’r carchar. Y pennaeth arweiniol y tu ôl i bolisi tai Ara yw galluogi unigolion i wella eu bywydau tra byddant yn ein gofal. Rydym yn canolbwyntio ar ddarparu cymorth, mynediad at driniaeth, a newid cadarnhaol i fywyd newydd.

Fel sefydliad, rydym wrth ein boddau gyda’r effaith gadarnhaol a chynyddol yr ydym yn ei chael. Rydym yn helpu unigolion i newid. Fodd bynnag, nid ydym ychwaith yn hunanfodlon ynglŷn â’r hyn yr ydym yn ei wneud ac rydym yn bwriadu parhau i ddarparu gwasanaethau hyd yn oed yn fwy effeithiol yn y blynyddoedd i ddod. Gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen yr effaith Adroddiad a chael teimlad am yr angerdd a’r ymrwymiad o fewn yr Elusen hon. Am ddiweddariadau a straeon amser real am ein gwaith, beth am ein dilyn ar Twitter a Facebook.

Tony Collins

Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

Adroddiad Effaith Ara 2021-2022