Loading...

Camu Gyda’n Gilydd

Yn 2019 partnerodd Ara ag Ail Gam ar gyfer y gwasanaeth Camu Gyda’n Gilydd. Mae hwn yn wasanaeth cymorth i oedolion yng Ngwlad yr Haf sydd yn ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, ac sydd hefyd â chymysgedd o anghenion iechyd meddwl, problemau cyffuriau ac alcohol, materion ymddygiad, dyled neu sydd wedi bod yn rhan o’r system cyfiawnder troseddol.

Mae’r gwasanaeth yn helpu pobl i ddod o hyd i lety trwy eu cefnogi i drafod gyda landlordiaid a darparwyr. Nid yw Camu Gyda’n Gilydd yn darparu tai ei hun.

Mae Cam Gyda’n Gilydd yn ymwneud â helpu pobl i fyw bywydau boddhaus yn eu cymunedau eu hunain, cadw eu tenantiaeth a lleihau digartref dro ar ôl tro.

I gael mwy o wybodaeth am y gwasanaeth a sut i gymryd rhan:

YMWELWCH Â GWEFAN EIN PARTNER