ANGEN CYMORTH GYDA FY GAMBLIO
Llety ARA
Porth i Landlordiaid
Loading...

DEFNYDDIWCH HYN OS GALLWN EICH HELPU NEU HELPU RHYWUN RYDYCH YN EI ADNABOD

PECYN CYMORTH GAMBLIO

Os na fyddwch chi’n dod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch chi, cysylltwch â ni.

Beth yw gamblo problemus?

Gall gwneud yr ambell “bet” neu chwarae’r loteri fod yn hwyl, ond pan fydd gamblo’n cyrraedd lefelau peryglus gall ddatblygu yn broblem.

10 awgrym i gymryd rheolaeth

Pam mae rhai pobl yn gamblo?

 • I anghofio am gyfrifoldebau
 • Pan fyddant yn teimlo’n isel neu’n drist
 • Wedi diflasu, yn enwedig os nad ydynt gweithio
 • Pan fyddant yn yfed neu’n defnyddio cyffuriau
 • Pan fyddant yn gwylltio gydag eraill neu eu hunain
 • Os ydyn nhw’n dechrau gamblo’n ifanc iawn
 • Yn teimlo eu bod yn methu a rheoli eu gamblo
 • Bod a un neu ddau riant sy’n cael problemau gamblo
 • I anghofio am gyfrifoldebau

Ffrindiau a theulu

Mae bod yn bartner i rywun sydd â phroblem gamblo – neu fod yn rhiant neu’n blentyn – yn anodd a gall beri gofid.

Mae perthnasau yn aml yn ceisio cuddio maint y broblem. Weithiau maent yn teimlo mai eu hunig opsiynau yw benthyca, dweud celwydd neu dwyn i dalu dyledion.

Mae angen cefnogaeth ar ffrindiau a theulu – mae help ar gael ar eu cyfer hefyd.

Oes angen help arnoch chi?

 • Oes gennych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod …
 • sy’n betio mwy nag y gallant wirioneddol fforddio ei golli?
 • wedi cael eu beirniadu am betio neu wedi cael gwybod bod ganddyn nhw broblem gamblo, os ydynt yn credo hyn neu beidio?

yn teimlo’n euog am y ffordd maen nhw’n gamblo neu yr hyn sy’n digwydd pan maen nhw’n gamblo?

Os yw’r ateb yw “ie” i unrhyw un o’r cwestiynau hyn yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae help ar gael.

Y 10 awgrym gorau i gymryd rheolaeth

 • Talwch blaenoriaethau yn gyntaf, e.e. morgais, rhent, treth gyngor, bwyd.
 • Gadewch gardiau credyd ac arian parod gartref pan ewch allan i gamblo.
 • Nodwch sawl gwaith yr wythnos y byddwch chi’n gamblo. Byddwch yn benodol ac enwch y dyddiau.
 • Cymerwch seibiant. Rhaid i gwmnïau gamblo gynnig seibiannau byr o 24 awr i 6 wythnos, neu opsiynau hirach am o leiaf 6 mis
 • Os ydych chi’n defnyddio peiriannau hapchwarae neu gyfrif betio gan gynnwys casinos ar-lein, gofynnwch am derfyn amser a gwariant.
 • Meddyliwch am gamblo fel adloniant yn hytrach na ffordd o wneud arian. Byddwch yn barod i golli bob amser – os byddwch chi’n ennill, gwyddoch ei fod yn siawns.
 • Peidiwch byth â gwario’ch cynilion na’ch buddsoddiadau ar gamblo.
 • Gofynnwch i ffrindiau a theulu beidio â rhoi benthyg arian ichi os gofynnwch iddynt.
 • Treuliwch fwy o amser gyda phobl nad ydyn nhw’n gamblo.
 • Siaradwch ag eraill am eich pryderon neu bryderon yn hytrach na cadw eich pryderon i chi’ch hunain.