ANGEN CYMORTH GYDA FY GAMBLIO
Llety ARA
Porth i Landlordiaid
Loading...

EIN NOD TYMOR HIR FYDD I LLEIHAU NIWED SY’N BERTHNASOL I GAMBLIO MEWN POBL IFANC

Rhaglen BOBL IFANC ARA

Gwaith estynol mewn cydweithrediad â “GamCare Big Deal”

Ein nod yw addysgu pobl ifanc fel y gallant ddeall y risgiau sy’n gysylltiedig â gamblo a ble i ofyn am gymorth. Rydym yn cynnig y tair menter addysgol canlynol AM DDIM, sef:

ara-gambling-service

Gweithdai Ymwybyddiaeth Gamblo:

Rydym yn cyflwyno gweithdai am ddim a ddarperir yn eich lleoliad. Ym 2019, gwnaethom gyflawni i 600 o weithwyr proffesiynol ac i 1250 o bobl ifanc ynghyn a gamblo problemus a sut I lleihau niwed.

gambling-help-wales

Cefnogaeth Am Ddim i Bobl Ifanc:

Rydym yn helpu pobl ifanc i cynnyddu eu h’ymwybyddiaeth, gwybodaeth a’r sgiliau i wneud dewisiadau mwy diogel o amgylch gamblo. Byddant yn deall effaith gamblo problemus, ac yn adnabod arwyddion gamblo problemus ynddynt eu hunain neu yn rhywun arall. Bydd pobl ifanc yn gwybod ble a sut i gael gafael ar help os oes ei angen arnynt.

gambling-support-wales

Cefnogaeth wedi’i theilwra ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol:

Mae ein gweithdai yn dysgu gweithwyr addysg proffesiynol sut i adnabod ffactorau risg, arwyddion, effeithiau a symptomau problem gamblo. Rydym yn cynghori ar sut i siarad â phobl ifanc am gamblo problemus a ble i geisio derbyn cymorth os oes ei angen arnynt. Rydym yn cefnogi gweithwyr proffesiynol i ennill y sgiliau i ddarparu gweithdai rhyngweithiol ar ymwybyddiaeth gamblo problemus.

Chwilio am help? Cliciwch yma, gollyngwch eich neges atom a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl

Yn 2017, treialodd ARA lansiad y Rhaglen Cymorth Ieuenctid (Estynol) ym Mryste ar y cyd â “Gamcare” ermwyn addysgu pobl ifanc am gamblo cyfrifol ac i’w helpu i gael gafael ar gymorth a help pe bai ei angen arnynt, trwy’r prosiect “Big Deal”.

Ers 2017, mae’r rhaglen wedi ehangu i ddarparu gweithdai ymwybyddiaeth gamblo am ddim i bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol 11-19 oed sy’n gweithio gyda phobl ifanc ledled Cymru a De-orllewin Lloegr. Yn 2019, gwnaethom rhedeg sesiynau ymwybyddiaeth i 600 o weithwyr proffesiynol ac i 1250 o bobl ifanc ar gamblo problemus a lleihau niwed.

Os hoffech chi fel sefydliad manteisio a’r weithdy am ddim yn eich lleoliad, cysylltwch ag un o’n Swyddogion Ieuenctid yn y lleoliadau isod:

Marc Skinner o Ogledd Cymru (YOO)
marcskinner@recovery4all.co.uk | 07951 161958

Dyfnaint a Cernyw Lindsey Taylor (YOO)
lindseyannetaylor@recovery4all.co.uk | 07903 321991

www.bigdeal.org.uk

GAMBLIO PROBLEMUS GYDA POBL IFANC

Ac rydyn ni’n cynnig y cyngor canlynol:

  • Rhoi gwybod i bobl ifanc sut i gael cefnogaeth a chyngor ynghylch niwed sy’n gysylltiedig â gamblo.
  • Nodi gwasanaethau cymorth priodol sydd ar gael i bobl ifanc

Cliciwch yma am sut i siarad â pherson ifanc am gamblo.

Cliciwch yma am ffactorau risg gamblo problemus.

Dywedwch fwy wrthym am yr hyn sydd ei angen arnoch chi. Cliciwch yma i gysylltu â ni.

Agor llinellau cyfathrebu …

Rydym wedi ymrwymo i rannu gwybodaeth a dealltwriaeth gyda chymunedau lleol a gweithwyr proffesiynol ieuenctid.

A chodi ymwybyddiaeth o gamblo ieuenctid s’yn holl bwysig, fel y gallwn rhannu cyngor ac ymyrru mor gynnar â phosibl os oes angen.

Cliciwch yma am arwyddion rhybuddio gamblwr problemus.

Cliciwch yma am fwy ar hapchwarae cymdeithasol.

Ffyrdd o gysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am wasanaeth ar gyfer ein pobl ifanc neu os ydych chi am archebu gweithdy, cysylltwch â: info@recovery4all.co.uk

Cliciwch yma i anfon neges atom