ANGEN CYMORTH GYDA FY GAMBLIO
Llety ARA
Porth i Landlordiaid
Loading...

Croeso i Ara Recovery4all, sefydliad sydd wedi chwarae rhan fawr yn fy mywyd er 2006. Mae’n anrhydedd ac yn fraint cael arwain sefydliad mor flaengar.

Gyda thîm gwych o wirfoddolwyr, staff, a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ac ers dros 30 mlynedd, rydym wedi bod yn darparu gwasanaethau o’r safon uchaf i bobl mwyaf fregus yn ein cymunedau. Mae ein holl ffocws ar helpu pobl i wneud eu bywydau yn well, eu teuluoedd / ffrindiau, a’r gymuned ehangach. Fe wnaeth un sylw arbennig a gawsom ynghkyn a’n gwasanaeth, grynhoi hyn i mi … “Fe wnaeth Ara fy helpu i fynd o fod yn ddiymadferth i fod o gymorth”. Gallwn ddweud yn onest fod adferiad yn rhan o’n “DNA”.

Credwn yn angerddol y gall pobl newid ac adfer, sy’n golygu peidio â chydnabod na derbyn bod hyn “cystal ag y bydden”. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu pobl i wella eu gweithrediad, eu lles a’u hansawdd bywyd, o beth bynnag yw’r man cychwyn. Mae gennym obaith ac uchelgais i bawb sy’n defnyddio ein myrdd o wasanaethau Tai â Chefnogaeth, Gamblo neu Iechyd Meddwl.

Rydyn ni hefyd yn gwybod mai’r diwrnod rydyn ni’n credu ein bod ni wedi ei “gracio”, yw’r diwrnod rydyn ni wedi ei gael yn hollol anghywir, a dyna pam rydyn ni’n gwrando ar yr holl bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau, s’yn chwilio am welliannau cyson a pharhaus.

Yn Ara rydyn ni’n cydnabod na allwn ni cyflawni yr uchelgeision yma ar ein pennau ein hunain, a dyna pam rydyn ni’n gweithio’n galed i fod yn ddatryswyr problemau i’n cyllidwyr a’n comisiynwyr, yn meithrin perthnasoedd dibynadwy a gonest gyda’n rhanddeiliaid a’n partneriaid, ac rydyn ni’n uchelgeisiol dros y bobl rydyn ni yn ei wasanaethu.

Os ydych chi’n chwilio am gymorth, neu’n edrych i helpu, peidiwch ag oedi cyn cysylltu, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Dymuniadau gorau,

Chief Executive.

Cyfarfod â’r Tîm

Graham England
Graham EnglandPrif Swyddog Gweithredol
Mae Graham wedi bod yn Brif Swyddog Gweithredol yn Ara ers 5 mlynedd. Mae’n arbenigwr yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, gydag 20 mlynedd o brofiad mewn sefydliadau yn y trydydd sector, 5 mlynedd o fewn adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, a 3 blynedd o fewn GIG. Mae ganddo brofiad sylweddol mewn datblygu, darparu a chomisiynu gwasanaethau.
Mae ganddo hefyd sgiliau, gwybodaeth a phrofiad sylweddol o weithio ym meysydd gamblo problemau, camddefnyddio sylweddol, ymyriadau cynnar, gwasanaethau pobl ifanc, tai â chymorth a gwasanaethau iechyd meddwl mewn ystod o leoliadau (gan gynnwys gwasanaethau cymunedol, amgylcheddau preswyl a chyfiawnder troseddol.
Meysydd Arbenigedd: Dylunio Gwasanaeth; Cynllunio Strategol a Busnes; Rheoli Newid; Datblygu Busnes a Gwasanaeth Newydd; Gwella ac Ailgynllunio Gwasanaethau; Rheoli Rhanddeiliaid a Pherthynas; Mentora a Datblygu; Rheoli Contractau a Pherfformiad
Andrew Ridley
Andrew RidleyCyfarwyddwr Cyllid a Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol
Mae Andrew yn gyfrifol am Gyllid, TG, Gweinyddiaeth, ac mae hefyd yn Ysgrifennydd. Mae wedi gweithio i ARA er 2006 ar ôl gweithio ym maes tai, iechyd ac i gwmni cyfrifyddu mawr o’r blaen.
Robbie Thornhill
Robbie ThornhillPrif Swyddog Gweithredu
Ymunodd Robbie ag ARA fel COO ar ôl gyrfa fel ymgynghorydd rheoli, gan arbenigo mewn rheoli rhaglenni a phrosiectau, trawsnewid busnes a chynllunio strategol. Mae gan Robbie gradd MBA, a chymwysterau mewn Cymdeithaseg a Dulliau Ymchwil Gymdeithasol.
Ar draws gyrfa eang, mae wedi gweithio gydag adrannau amrywiol a sefydliadau’r llywodraeth ar draws gwahanol sectorau i yrru ymlaen rhagoriaeth weithredol a sicrhau bod nodau yn cael eu cyflawni. Mae Robbie yn angerddol am hyrwyddo adferiad a dod â digartrefedd i ben, ac mae’n falch o gynrychioli elusen fywiog, amrywiol a blaengar fel ARA.
Chloe Diamond
Chloe DiamondRheolwr Swyddfa
Mae Chloe wedi gweithio i ARA ers 2012, gan ddechrau fel gwirfoddolwr. Mae hi wedi gweithio mewn amryw o swyddi gydag ARA, sydd wedi ei pharatoi I’w rôl bresennol fel Rheolwr Swyddfa. Mae ei chefndir mewn addysgu a marchnata yn ei galluogi i gymhwyso ei phrofiad amrywiol a’i set sgiliau gydag ymroddiad i nodau ARA.
Mae Chloe yn credu’n angerddol y dylai pawb gael cyfle i wella. Mae hi wrth ei bodd yn rhan o dîm sydd mor ymrwymedig i ofal eraill ac Elusen sy’n newid bywydau.

Cyfarfod â’r Bwrdd Rheoli

Tony Collins (Cadeirydd)Ymgynghorydd Datblygu Busnes
David Thomas Rheolwr Gwasanaethau Prawf – wedi ymddeol
Dr Helen Bellfield Seicolegydd Clinigol
Andy Carruthers Perchennog Busnes
Louise Davies Athrawes a Swyddog Codi Arian
Paul Bullivant Ffotograffydd, Pensaer, cyn Brif Weithredwr Cymdeithas Tai
Jayne Tucker Cyfrifydd
Clive Lewis