ANGEN CYMORTH GYDA FY GAMBLIO
Llety ARA
Porth i Landlordiaid
Loading...
0

Mae 298 o’n defnyddwyr wedi cael eu cartrefu yn ein llety camddefnyddio sylweddau

0
Me 173 o’n defnyddwyr wedi llwyddo i gael mynediad at wasanaethau triniaeth lleol
0

Gwelwyd 506 o bobl yr effeithiwyd arnynt gan gamblo problemus

0

o bobl ifanc wedi’u haddysgu am problemau gamblo

0

Derbyniwyd 973 o gynghoriadau, ymyrraethau, a mynediad at wasanaethau eraill yn yr ysbyty

Rhagair gan Gadeirydd y Bwrdd – Tony Collins

Croeso i’n Hadroddiad Effaith Blynyddol. Bu hon yn flwyddyn arall o ddatblygu ar gyfer Ara. Am y tro cyntaf yn ein hanes mae ein gwasanaethau wedi helpu dros 5000 o bobl.

Ymhlith ein llwyddiannau bu cynnig cartref diogel i bob carcharor a ryddhawyd o fewn rhaglen ARRO Y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Mae Ara hefyd wedi parhau i ehangu a datblygu ein gwasanaethau “Triniaeth Gamblo”. Mae Ara eisoes yn darparu’r gwasanaethau hyn yng Nghymru ac wedi cynnal digwyddiad “Sgwrs Am Gamblo yng Nghymru” yn ystod y flwyddyn diwethaf. Daeth y digwyddiad yma â chymunedau yng Nghymru ynghyd i drafod sut y dylid datblygu ac ehangu gwasanaeth triniaeth (yng nghyd destun gamblo problemus).

Mae Ara yn parhau i gael effaith ar fywydau ei gleientiaid yn ein holl feysydd o adfer gamblo problemus. Uchelgais Ara yw cynnyddu ei ystod o wasanaethau a’u tywys i gynulleidfa ehangach. Mae tîm gweithredol Ara dan arweiniad Graham England (Prif Swyddog Gweithredol), a gyda chefnogaeth Andrew Ridley (CFO) a Robbie Thornhill (COO), wrthi yn adeiladu’r platfform cryf a sefydlog hynnu ar gyfer yr elusen, sy’n ofynnol ermwyn i ni allu darparu ein gwasanaethau a bwrw ymlaen gyda datblyfu ein gwasanaethau yn y dyfodol.

Mae ein Bwrdd Ymddiriedolwyr galluog ac amrywiol iawn hefyd yn cefnogi’r elusen a’r ystod o wasanaethau rydym yn ei gynnig, gyda’r sgiliau a’u profiadu angenrheidiol sydd eu hangen ermwyn gweithredu elusen llwyddiannus. Ein nod yw i sicrhau gwahaniaeth positif i fywydau pobl rydym yn eu gwasanaethu.

Ond yn ddiweddar iawn yr wyf wedi ymuno â Bwrdd Ara, ac rwyf wedi fy nghyffroi ac yn llawn brwdfrydedd gan yr effaith yr ydym yn ei chael o sgil ein gwasanaethau a’r cyfleoedd sydd o’n blaenau. Fe ddaw heriau newydd ac wrth i ni ysgrifennu’r adroddiad hwn mae’r byd yn delio ag argyfwng COVID-19. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i yswirio bod ein cleientiaid yn cael eu cefnogi trwy’r sefyllfa ddigynsail hon.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darllen yr adroddiad effaith blynyddol. I dderbyn diweddariadau a straeon amser real am ein gwaith, beth am ein dilyn ar Twitter (@ARA_Bristol) neu/a’r Facebook.

Tony Collins.

Cadeirydd, Bwrdd Ymddiriedolwyr ARA

Adroddiad Effaith Ara 2019-2020