ANGEN CYMORTH GYDA FY GAMBLIO
Llety ARA
Porth i Landlordiaid
Loading...
0
Wedi eu lleoli mewn llety “lloches” ar gyfer camddefnyddwyr
0%
Meddiannaeth ar draws ein llety
0%
Sy’n cymryd rhan mewn triniaeth ar gyfer camddefnyddio cyffuriau ac alcohol
0
O cyn-garcharorion gaeth eu hatal rhag cysgu allan trwy gael eu cyfarfod wrth giât y carchar ar ddiwrnod eu rhyddhau ermwyn darganfod llety pwrpasol
0
Mae ein adnodd “Move On Navigator” wedi cefnogi 13 o bobl i symud allan o’n tai i llety parhaol, gan ryddhau lleoedd ar gyfer pobl sy’n cysgu allan

Rhagair gan Gadeirydd y Bwrdd – Simon Thompson

Mae’n bleser mawr gennyf eich croesawu i’n hadroddiad blynyddol.

Uchafbwyntiau nodedig y deuddeg mis diwethaf yw cynnydd, mewn termau real, o 13 % yn ein gwasanaethau a cyflwyniad o prosiect peilot tai newydd yr ydym yn gweithio arno gyda’r Weinyddiaeth Gyfiawnder. Hefyd, rydym yn ehangu ein gwasanaethau gamblo ledled Cymru gyfan ac nawr gyda phresenoldeb gwasanaeth newydd yn Swindon.

Ar fy mhen-blwydd cyntaf fel Cadeirydd – ac yn dal i ddysgu’r rôl – rwyf am achub ar y cyfle hwn i ddiolch i’n cydweithwyr, gwirfoddolwyr a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. Y mae pob un ohonynt yn ymdrechu fel un i ddarparu gwasanaethau rhagorol i’n cleientiaid. Mae ein harchwilwyr yn cadarnhau pa mor dda yr ydym yn rhedeg prosiectau, yn weithredol ac yn ariannol, yn bennaf o sgil ymrwymiad ein Prif Swyddog Gweithredol, Graham England, a’n Cyfarwyddwr Cyllid, Andrew Ridley.

I mi, mae gweithio gyda chasgliad gwych o bobl dalentog, â ffocws mewn ymgais i fod y gorau, yn ysbrydoliaeth. Maent yn cynnwys ein Bwrdd Ymddiriedolwyr, cymysgedd o bobl newydd ei gyfuno o aelodau presennol a newydd, sy’n cefnogi ein gwaith gydag egni a sgil ym maes cyllid, llywodraethu clinigol, adnoddau dynol a datblygu busnes.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae ein Prif Gyfarwyddwr Gweithrediadau cyntaf wedi ymuno â ni, a’i rôl yw gweld ein bod, wrth ddiwallu anghenion ein cleientiaid, i parhau i ddarparu gwell llywodraethu yn ogystal â gwasanaethau o safon uchel yn y dyfodol.

Ar ôl blwyddyn yn y swydd, rwy’n gwerthfawrogi pa mor lwcus ydw i, i arwain sefydliad sydd â’r fath dalent. Ein nod bob amser fydd darparu mwy, rhagori ar ddisgwyliadau cleientiaid, a darparu ansawdd a gwerth am arian i’r rhai sy’n comisiynu ein gwasanaethau.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darllen yr adroddiad hon. Am ddiweddariadau a straeon amser real am ein gwaith, beth am ein dilyn ar Twitter (@ARA_Bristol) a beth am “hoffi” ein tudalen Facebook hefyd?

Simon Thompson

Cadeirydd, Bwrdd Ymddiriedolwyr ARA

Adroddiad Effaith ARA 2018-2019